วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน     “มุ่งหาความรู้  เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลอบายมุข”

คติพจน์                   โสวจัสสตา  :  ความเป็นผู้ว่าง่าย  สอนง่าย

วิสัยทัศน์ (Vision)        “โรงเรียนดีศรีตำบล  ชุมชนร่วมใจพัฒนาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”