ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ส.ต.อ.เชิญชาติ บุระเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา ผ่านสำแดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา
ครูชำนาญการพิเศษ