กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเสน่ห์ ลดาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0844288325
อีเมล์ : ladapong@gmail.com

ธนารี ภาวะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0834533877
อีเมล์ : Thanaree19711971@gmail.com

นายสุวิทย์ เขตชมภู
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0918657538