ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเสน่ห์ ลดาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ธนารี ภาวะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ เขตชมภู
ครูชำนาญการ