เพลงมาร์ชดงมะไฟ
ดงมะไฟวิทยาสง่าเด่น

แสนร่มเย็นแหล่งปัญญามหาศาล

เราหมายมั่นศึกษาหาประสบการณ์

ปณิธานอุดมการณ์เรามั่นคง

ฟ้า-แดงงามสดใสไหวสะบัด

คอยผูกมัดดวงฤทัยยั่งยืนยง

สามัคคีมีวินัยใจซื่อตรง

ทระนงในศักดิ์ศรีตลอดกาล

มุ่งหาความรู้เชิดชูความเป็นไทย

หลีกไกลอบายมุขทุกประการ

ประสิทธิผลสร้างคนสร้างงาน

มุ่งประสานสังคมพัฒนา

ดงมะไฟวิทยาเรายิ่งใหญ่

เหนือสิ่งใดคือชาติศาสน์องค์ราชา

ความสูงส่งเราดำรงเทิดศรัทธา
        
ล้ำเลิศค่าคงคู่สกลนคร