ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาตรี ไตรยราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา