ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอมิสรา ช่องวารินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฐากูร แสนภูวา
ครูชำนาญการ