กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางอมิสรา ช่องวารินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0614264946
อีเมล์ : amissara7@gmail.com

นายฐากูร แสนภูวา
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0833384084
อีเมล์ : takul_Sanpuwa@hotmail.com