ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประจวบ พันทา

นางฉวีวรรณ์ การุญ

นายเสน่ห์ ชุมปัญญา

นายชัยณรงค์ โคตรชุม