กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพหล สุขโข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจิดาภา ทัศคร
ครู คศ.1

นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี
ครู คศ.1