ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรัชวุฒิ เกตวงษา

นางจีรนันท์ คำปัง

นางเทพปราณี พินไธสงค์

นางนิตยา พันธ์ชัย

นายพหล สุขโข