ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรัชวุฒิ เกตวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพหล สุขโข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิดาภา ทัศคร
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี
ครูผู้ช่วย