กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสดใส ชุมปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0892783840

นางศรินยา สุตะโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0818737807
อีเมล์ : sarinya.nannie@gmail.com

นายสมชาย นามสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0803246685
อีเมล์ : narmson@gmail.com

นางนฤมล เตชสุนทรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0824956234
อีเมล์ : psycho_jiab@hotmail.com

นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0862383221
อีเมล์ : rainny1993@gmail.com