ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสดใส ชุมปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรินยา สุตะโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย นามสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนฤมล เตชสุนทรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร
ครู คศ.1