กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสดใส ชุมปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนฤมล เตชสุนทรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร
ครู คศ.1

นางสาวจิรายุ อรรถสาร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทรรศนันท์ พรหมประศรี
ครูชำนาญการ