ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น
ครู คศ.1

นายจิระ ราชโยธา
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี แก้วก่า
ครู คศ.1

นางสาวิตรี ท่อนทอง
ครู คศ.1

นายธนพงศ์ จิตมาตย์
ครู คศ.1

นายรณชัย ปังอุทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล ศรีเทียน
ครูอัตราจ้าง