กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภาวดี แก้วก่า
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล
ครูชำนาญการ

นายธนพงศ์ จิตมาตย์
ครู คศ.1

นายรณชัย ปังอุทา
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ศรีเทียน
ครูอัตราจ้าง

นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชัย
ครูผู้ช่วย