ครูชาวต่างชาติ

Ms.Liu Fangfang

Ms.Juvy T.Demonteverde