ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางฐปนีย์ โคตรชุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล พิมพา
ครูชำนาญการ