กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0803295556
อีเมล์ : jchaparkdee@gmail.com

นายครรชิต พลไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0649163826
อีเมล์ : kanchit.pol@windowslive.com

นางสาวสุมาลิน อังมีพิษ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0852741549
อีเมล์ : sumalin09112534@gmail.com