ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายครรชิต พลไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมาลิน อังมีพิษ
ครู คศ.1